OCTOPUS Búvár- és Vízilabda Egyesület alapszabálya

OCTOPUS Búvár- és Vízilabda Egyesület ALAPSZABÁLYA
(módosításokkal egységes szerkezetben)

OCTOPUS Búvár- és Vízilabda Egyesület ALAPSZABÁLYA

Név, jogállás

1.    Az egyesület neve: OCTOPUS Búvár- és Vízilabda Egyesület

  Rövidített neve:  OCTOPUS BVSE

2.    A szervezet jogállása: az egyesülésről szóló, 1989. évi II. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alatt megalakult, önálló, a kormánytól és politikai pártoktól független társadalmi szervezet.

3.    Székhelye: 2112 Veresegyház, Erkel Ferenc u. 10/F.

4.    Az Egyesület a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) hivatalos tagja.

Az Egyesület célja

5.    A gyermekek egészséges sportközpontú életre való nevelése tömegsport jellegű edzéseken, illetve a tehetségek felfedezése, versenyeztetése. Segítség nyújtása és a károk felszámolásában való részvétel elsősorban a Közép-Magyarországon bekövetkező vízi baleseteknél, belvizeknél, árvizeknél, ipari katasztrófáknál. Együttműködés az önkormányzatokkal, rendvédelmi szervekkel, a karitatív mentőszervezetekkel a speciális búvár- és légző technikát igénylő feladatok megoldásában.
A búvárkodás biztonságos gyakorlásához szükséges ismeretek terjesztése.
Vízilabda utánpótlás nevelés, tömegsport lehetőség biztosítása gyermekek részére, gyermek és felnőtt tagok versenyeztetése a hatályos magyarországi versenysorozatokban, kupákon.
Feladata az egészséges, szellemiekben, műszaki-technikai ismeretekben gazdag, fizikailag edzett tagok tömörítése.
A búvártevékenység és a búvársport utánpótlásának nevelése, haladó szintű búvártagság képzése.
Együttműködés a tanintézetekkel, technikai és sportbemutatók, kiállítások szervezése.
A mentésre és műszaki munkákra, valamint a kiképzésre és sportra használt eszközállomány fejlesztése és bővítése. A technikai, oktatási és sportlétesítmények fenntartása.

6.    Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik működési területén az állami, az önkormányzati és társadalmi szervezetekkel.

7.    Az egyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között, nemzetközi tevékenységet folytathat.


Az Egyesület feladatai


8.    Az egyesület legfontosabb feladatai:

a)    az egyesület alaptevékenysége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 16. §.-a alapján a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése,
b)    a sportról szóló 2004. évi I. törvény 17. §. (1) bekezdésének b) pontja alapján sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül,
c)    az egyesület sporttevékenységet folytat (beleértve a munkaviszonyban és egyéb polgári jogviszony keretében folytatott sporttevékenységeket is)
d)    minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely az amatőr és profi sportolók testkultúrájának fejlesztését szolgálja.

9.    Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól, egyházaktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

10.    Az egyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat.

11.    Tagjain kívül a szolgáltatásokból más is részesülhet.


Az Egyesület tagjai

12.    A tagság formái:

Rendes tag
Pártoló tag

13.    Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, aki az alapszabályt és a szervezeti és működési szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja, vállalja, hogy az egyesület munkájában aktívan részt vesz és az éves tagdíjat határidőre megfizeti.

14.    Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az egyesület tevékenységében nem vesz részt, de adományaival segíti az egyesület tevékenységét azzal, hogy a pártoló tagsági jogviszony a tagság célszemélynek történő felajánlásával és annak elfogadásával jön létre.

15.    Az egyesületbe való belépés önkéntes. A belépési szándék írásban történő benyújtása után az elnökség dönt a belépési szándék elfogadásáról. Az elnökség a soron következő ülésén dönt a belépési nyilatkozatban foglaltakról, amely döntéséről határozatot hoz. A Határozatot az elnökség írásban, postai vagy elektronikus úton hozza a belépni szándékozó tag tudomására, a döntés meghozatalától számított 5 napon belül. Amennyiben a tagfelvételi kérelmet az elnökség elutasítja, azt részletesen indokolnia kell, és fel kell hívni a kérelmezőt a jogorvoslati lehetőségre.

A tagfelvételi kérelem elutasítása ellen a kérelmező az elutasítás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel élhet a Közgyűléshez.
    
A felülvizsgálati kérelmet az elnökségnek kell benyújtani, aki köteles a közgyűlés elé terjeszteni. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem benyújtása, és a legközelebbi rendes közgyűlés időpontja között 90 nap, vagy annál hosszabb idő telne el, az elnökség köteles a felülvizsgálati kérelem tárgyában rendkívüli közgyűlést összehívni.
A tagfelvétel a belépési nyilatkozat elnökség, - felülvizsgálat esetén a közgyűlés-, elfogadásának napjával jön létre.

A tag a belépési nyilatkozat elfogadásáról szóló határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az éves tagdíj időarányos részét az Egyesület részére átutalja.

16.    Az egyesületi tagság megszűnik:

A rendes tag esetében:

a.    kilépéssel,
b.    a tagdíj, illetve vállalt anyagi támogatás fél éves késedelmével,
c.    kizárással,
d.    a tag halálával
e.    megszűnik a tagsági viszony akkor is, ha a tag jogutód nélkül megszűnt.

A tiszteletbeli tag esetében:

a)    kilépéssel,
b)    a tag halálával

A tagnak kilépési szándékát írásban kell bejelentenie, a tagság a bejelentés kézhezvételének napján megszűnik. A tag jogutód nélküli megszűnése esetén a tagsági viszony megszűnésének időpontja a szervezet megszűnésének napja.

Ha a rendes tag - felhívás ellenére - nem teljesíti vállalt kötelezettségeit, tevékenysége ellentétes az Egyesület alapszabályával, főként ha megsérti az Egyesület céljait, azok elérésével ellentétes propagandát, magatartást folytat, az Elnökség jogosult kizáró határozatot hozni.
 
A tag kizárását a rendes tagok 10%-a együttesen az ok megjelölésével kérheti az Elnökségtől írásban, vagy bármelyik elnökségi tag indítványt tehet a kizárásra.

A kizárással kapcsolatos beadvánnyal az elnökségnek a soron következő ülésén kell foglalkoznia, kivéve, ha az elnök úgy ítéli meg, hogy rendkívüli ülés összehívása válik szükségessé.

Az elnökség a kizárásra irányuló indítványra indokolással ellátott határozatot köteles hozni, amelyben megjelöli a jogorvoslati lehetőséget. Az elnökség határozhat arról, hogy a tagot kizárja, figyelmezteti vagy a kizárásra irányuló indítványt elutasítja.

A határozatot annak meghozatalától számított 5 napon belül postai úton kell kézbesíteni valamennyi érdekeltnek.

A határozat ellen az érdekeltek annak kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel fordulhatnak a Közgyűléshez.

A felülvizsgálati kérelmet az elnökségnek kell benyújtani, aki köteles a közgyűlés elé terjeszteni. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem benyújtása, és a legközelebbi rendes közgyűlés időpontja között 90 nap, vagy annál hosszabb idő telne el, az elnökség köteles a felülvizsgálati kérelem tárgyában rendkívüli közgyűlést összehívni.

A közgyűlés kizáró határozata ellen a rendes tag annak tudomására jutásától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A tagság megszűnése a határozat vagy a Közgyűlés állásfoglalása jogerőre emelkedésének időpontja.


A tagok jogai és kötelezettségei

17.    A rendes tag jogai:

a)  az egyesület tevékenységében, rendezvényein részt venni, választás és választhatóság az     egyesület tisztségeire,
b)  az egyesület technikai eszközeit a Szervezeti-és Működési Szabályzatban meghatározott módon használhatja,
c)   javaslattételi jog.18.    A rendes tag kötelessége:

a)    az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a vízilabdasporttal és búvárkodással összefüggő hazai és nemzetközi jogszabályok pontos ismerete és betartása.
b)    az egyesület célkitűzéseinek támogatása, erkölcsi normák megtartása.
c)    rendszeres részvétel az egyesület és szervei munkájában,
d)    a tagdíj befizetése.

19.    A pártoló tag joga:

a)    az egyesület közgyűlésén való részvétel,
b)    javaslattétel, észrevételek megfogalmazása.


20.    A pártoló tag kötelezettségei:

a)    az alapszabály betartása,
b)    az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása.


Az Egyesület szervezete

21.    Az Egyesület testületei:

a)    közgyűlés
b)    elnökség
c)    felügyelő bizottság

A Közgyűlés

22.    A Közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével, írásban az Elnökségnél indítványozza.

23.    A meghívót valamennyi résztvevőnek a közgyűlés előtt legalább 8 nappal meg kell küldeni postai vagy elektronikus úton.
A meghívónak tartalmaznia kell:

a.    a közgyűlés megtartásának időpontját és helyét,
b.    a tárgysorozatot,
c.    a felhívást arra vonatkozóan, hogy határozatképtelenség esetén ugyanazon a napon, ugyanazon napirendekkel, egy órával későbbi időpontban megismételt közgyűlés megtartására kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

24.    A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:


a.    az alapszabály megállapítása és módosítása,
b.    az elnök, a gazdasági vezető és a titkár (Elnökség) megválasztása, illetve visszahívása, lemondásának elfogadása,
c.    a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, lemondásának elfogadása,
d.    az Egyesület elnöksége feladatainak ellátásáról és működéséről szóló éves jelentés megvitatása, elfogadása tárgyában határozathozatal;
e.    az éves pénzügyi terv, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számviteli törvény rendelkezései szerint készített beszámoló elfogadása,
f.    a Felügyelő Bizottság éves jelentésének megtárgyalása és elfogadása;
g.    a tagdíjfizetés rendjének és a tagdíj mértékének megállapítása;
h.  döntés az Elnökség belépési nyilatkozatot elutasító, illetve kizárást kimondó határozatainak felülvizsgálata tárgyában;
f.    az Elnökség által benyújtott egyéb jelentések, állásfoglalások megvitatása, elfogadása;
g.    az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlatásának kimondása;
h.    az Egyesület más társadalmi szervezethez való csatlakozásának elhatározása;
i.    döntés mindazon ügyekben, amelyeket a közgyűlés magához von, vagy jogszabály előír.

25.    A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok képviselői legalább 50%-a + 1 fő megjelent. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, ugyanazon a napon, egy órával későbbi időpontban, változatlan napirenddel, ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha erre a tagokat a meghívóban figyelmeztették.

26.    A határozatokat a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Egyesület alapszabályának módosításához, más társadalmi szervezettel történő egyesülésének, vagy feloszlásának kimondásához 2/3-os szavazattöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételten szavazásra kell bocsátani, majd ismételt szavazategyenlőség esetén e javaslatot elvetettnek kell nyilvánítani.

27.    A közgyűlésen a szavazás minden kérdésben, így a személyi kérdésekben is nyíltan történik. A közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok 20 %-ának javaslatára azonban a közgyűlés elhatározhatja a titkos szavazást is.

28.    A Közgyűlés üléseit a közgyűlésen választott levezető elnök irányítja.

29.    A közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítéséről a közgyűlés elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent tagok, a meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét), továbbá a hozott döntést.

30.    Az Egyesület elnöke külön nyilvántartást vezet a közgyűlés által hozott határozatokról. A nyilvántartásnak tartalmazni kell:
•    a döntés számát, időpontját, hatályát,
•    a döntés tartalmát,
•    a szavazati arányt,
•    a döntés kezelésének, nyilvánosságra hozatalának módját.

31.    A közgyűlés döntéseiről az Egyesület elnöke értesíti az érintetteket a határozathozataltól számított 15 napon belül e-mailen és postai úton is.


Elnökség

32.    Az Elnökség az Egyesület operatív irányító szerve, amely két közgyűlés között irányítja az Egyesület munkáját. Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja öt éves időtartamra.

33.    Az Elnökség tagjai:

1 elnök
1 gazdasági vezető
1 titkár

34.    Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a)    az Egyesület tevékenységének a közgyűlés határozataival összhangban álló irányítása, az Egyesület következő évi munkaprogramjának meghatározása, a tagság szempontjából alapvető kérdésekben az Egyesület álláspontjának meghatározás;
b)    a Közgyűlés összehívása;
c)    az alapszabály, illetve annak módosításának beterjesztése a Közgyűlés elé;
d)    a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése;
e)    szakosztályok létrehozása;
f)    a tagsági viszony tárgyában hozott elsőfokú határozathozatal;
g)    az Elnökség feladatainak ellátásáról szóló éves jelentés megvitatása, elfogadása tárgyában határozathozatal;
h)    az Egyesület nemzetközi szervezeti tagsága tárgyában hozott döntés;
i)    szakmai kérdésekben az Egyesület képviseletére felkérése, megbízása;

35.    Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társadalmi szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

36.    Az Elnökség szükség szerint, de legalább naptári félévente egyszer tart ülést. Az ülés összehívásáról az elnök gondoskodik. Az Elnökség feladatainak ellátásáról a Közgyűlést rendszeresen tájékoztatja.

37.    Az Elnökség a döntéseket egyszerű szótöbbséggel, általában nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételten szavazásra kell bocsátani, majd ismételt szavazategyenlőség esetén e javaslatot elvetettnek kell nyilvánítani. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen valamennyi elnökségi tag részt vesz.

38.    Az Elnökség jegyzőkönyvének elkészítéséről az Egyesület elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent tagok, a meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, továbbá a hozott döntést.

39.    Az Egyesület elnöke külön nyilvántartást vezet az Elnökség által hozott határozatokról. A nyilvántartásnak tartalmazni kell:
•    a döntés számát, időpontját, hatályát,
•    a döntés tartalmát,
•    a szavazati arányt,
•    a döntés kezelésének, nyilvánosságra hozatalának módját.

40. Az Elnökség döntéseiről az elnök értesíti az érintetteket a határozathozataltól számított 15 napon belül e-mailen és postai úton is.

Felügyelő Bizottság

41. Az elnökből és a kettő tagból álló, a közgyűlés által 3 évre választott Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabály szerinti működésének, gazdálkodásának és határozatai végrehajtásának ellenőrzése. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. A Felügyelő Bizottság elnökét és a tagjait a közgyűlés választja meg, egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazattal.

42.    A Felügyelő Bizottság összehívásáról a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik, legalább 3 nappal az ülés előtt a napirendi pontok megjelölésével, levélben, vagy fax, vagy e-mail útján.

43.    A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi felügyelő bizottsági tag részt vesz. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazattal hozza. Szavazategyenlőség esetén a napirendi pontot újra kell tárgyalni.

44.    A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer ülésezik. A Felügyelő Bizottság működése nyilvános. Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti.

45.    A Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – a közgyűlést össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

46.   A Felügyelő Bizottság tagja a közgyűléseken tanácskozási joggal részt vesz.

47.  A Felügyelő Bizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

•    a társadalmi szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a társadalmi szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult közgyűlés döntését teszi szükségessé.

•    a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

48.    Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

49.   A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

50.   Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki

•    a vezető szerv elnöke vagy tagja
•    a társadalmi szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
•    a társadalmi szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
•    az előzőekben meghatározott személy hozzátartozója.

Az Egyesület szakosztályai

51. Az Egyesület a céljait szakosztályok kialakításával éri el, a szakosztályok sportáganként szerveződnek. A szakosztályokat az Elnökség határozatával hozhat létre. A szakosztályokhoz való csatlakozás tárgyában az Elnökség határozattal dönt, a szakosztályvezető véleményének kikérése után. A szakosztály nem önálló jogi személy. Az egyesület a szakosztályokat szakosztályvezetők által működteti, akiket az Elnökség bíz meg és ment fel, működéséért a közgyűlés mellett az Elnökségnek is felelős.


52. Az Egyesület szakosztályai:

a)    Vízilabda szakosztály,
b)    búvár szakosztály,
c)    sí-snowboard szakosztály,
d)    természetjáró és sporttúra,
e)    teremlabdarúgás (futsal),
f)    egyéb vízisport,
g)    egyéb sport.

53. A szakosztályvezető jogai és kötelezettségei:

a)    konzultatív joggal részt vehet az Elnökség szakosztályvezetőkkel kibővített ülésein;
b)    megszervezi a szakosztály működését;
c)    gondoskodik a szakosztály érdekképviseletéről;
d)    elkészíti a szakosztályra vonatkozó éves költségvetés tervét, munkatervet és beszámolót;
e)    az Elnökséggel való megállapodást követően saját szakosztályi forrásokat teremt elő;
f)    a szakosztályhoz való csatlakozás kérdésében konzultációs jogot gyakorol;
g)    ellátja mindazokat a feladatokat, melyekkel a közgyűlés megbízza.

Az Egyesület képviselete

54. Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli. Az Egyesület nevében csak az Elnök, vagy az Elnökség által felhatalmazott személy nyilatkozhat.

55. Az egyesület bankszámlája felett rendelkezhet:

- az elnök önállóan
    - a gazdasági vezető és a titkár együttesen

56. Az Egyesület nevében önálló aláírásra az elnökön kívül azok jogosultak, akikre ezen jogot eseti meghatalmazással átruházza.

Az Egyesület gazdálkodása


57. Az Egyesület fenntartási költségeit a tagdíjakból, a szolgáltatásokból befolyó térítésekből, bemutatókból és oktatásokból származó bevételekből, hozzájárulásokból, pályázati forrásokból, magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból és egyéb forrásokból fedezi.

58. A közgyűlés évenként állapítja meg a fizetendő tagdíj mértékét. A tag a belépési nyilatkozat elfogadásáról szóló határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az éves tagdíjat befizeti az Egyesület pénztárába vagy választása szerint átutalja az Egyesület bankszámlájára. A következő évtől kezdődően a tag az éves tagdíjat március 1. napjáig fizeti meg. A tagdíjfizetés elmulasztása miatt a felszólítást az Elnökség adja ki, azt követő 30 napon belül, hogy az alapszabályban meghatározott fizetési határidőt a rendes tag elmulasztotta. Amennyiben az első felszólítást követő 15 napon belül nem történik meg az elmulasztott tagdíj befizetésének pótlása, az elnökség újabb felszólítást küld ki most már 8 napos fizetési határidő kitűzésével. Amennyiben a tag kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg a tagdíjat, tagsága a második felszólítást követő harmadik hónap végén az elnökség határozatával megszűnik, amely tagsági viszony megszűnéséről az elnökség a tagot kiértesíti, a tag az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel fordulhat az illetékes bírósághoz.

59.  Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

60. Az egyesület megszűnése esetére – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – megfelelően kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szabályait alkalmazni. Az egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. Amennyiben az egyesület nem az előzőekben meghatározott módon szűnik meg, vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik.


Záró rendelkezések


61. Jelen Alapszabályt az Egyesület közgyűlése fogadta el 2010. november 18. napján.

62. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

63. Az Egyesületet megalakulását követően a Megyei Bíróság veszi a társadalmi szervezetek nyilvántartásába. Az Egyesület a nyilvántartásba vételtől kezdődően önálló jogi személy.


Veresegyház, 2010. november 18.
…………………………………….
Pásztor Attila
Elnök
ZÁRADÉK: Alulírott Dr. Bódis Krisztina ügyvéd (7621 Pécs, Citrom utca 2-6. III. em.) jelen Alapszabályt ellenjegyzem és igazolom, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály tartalmazza a tagok 2010. november 18-i közgyűlésének határozatait.
                                    Dr. Bódis Krisztina
                                             ügyvéd

Joomlart